Deklaracja dostępności

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “MEDYK” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.medyk.swidnica.pl.

Data publikacji strony internetowej: .

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-10-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot użyteczności publicznej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jacek Olbrycht, e-mail: j.olbrycht@medyk.swidnica.pl. Tą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element strony internetowej chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Z ul. Gdyńskiej do wejścia głównego Przychodni istnieje możliwość przemieszczenia się chodnikiem lub podjazdem przeznaczonym dla osób poruszających się na wózkach. Do budynku Przychodni prowadzą 2 wejścia, z czego wejście z lewej strony budynku posiada podjazd oraz automatyczne drzwi rozsuwane, wejście główne z prawej strony budynku jest wyposażone w drzwi automatyczne, bez progu.

Przy wejściach brak progów. Szerokość drzwi wejściowych co najmniej 1,0 m.

Przed budynkiem, z prawej strony w odległości 5 m od wejścia głównego wyznaczono 1 miejsce parkingowe z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych.

Osoby przemieszczające się na wózkach mają swobodę przemieszczania się w pionie dźwigiem osobowym o wymiarach 1,4 x1,0 m z obniżonymi elementami sterowniczymi oznaczonymi w alfabecie brajla a także z informacją głosową i wizualną oraz w poziomie korytarzami o wymiarach minimum 1,4 m bez progów.

Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o szerokości minimum 0,9 m.

Toalety ogólnodostępne, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych na wózkach, znajdują się na parterze i drugim piętrze. Toaleta o powierzchni manewrowej 2,5 m x 2.0 m, wyposażona w uchwyt umożliwiający dostęp do miski ustępowej, umywalki, wejście bez progu, posadzka z płytek ceramicznych.

W całym budynku powierzchnia podłogi oraz schodów wykonana z płytek ceramicznych.

W budynku została zapewniona informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w sposób wizualny i głosowy (pracownicy rejestracji).

Do budynku został zapewniony wstęp osobom psem przewodnikiem.