Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe z dnia 29.05.2023

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia pn. „Rozbudowa systemu gabinetowego” w ramach projektu grantowego p.n.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia”, nr POIS.11.03.00-00-0074/22, – Działanie 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia, Oś priorytetowa XI REACT-EU, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

Dokumenty do pobrania:

Logo Fundusze Europejskie

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 18.05.2023

Zapytanie ofertowe z dnia 08.05.2023

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia pn. „Zakup sprzętu teleinformatycznego” w ramach projektu grantowego p.n.: Wdrożenie eusług w placówkach POZ i ich integracja z systemem ezdrowia, nr POIS.11.03.00000074/22, – Działanie 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia, Oś priorytetowa XI REACTEU, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 20142020

Dokumenty do pobrania:

Logo Fundusze Europejskie