Zapytania ofertowe

Informacje o wyniku postępowania z dnia 07.06.2023

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu gabinetowego w ramach projektu p.n.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia”, nr POIS.11.03.00-00-0074/22, – Działanie 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia, Oś priorytetowa XI REACT-EU, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W związku z prowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy w trybie Zapytania ofertowego, realizowanym przez Zespół Usług Medycznych MEDYK SP.Z.O.O. NZOZ MEDYK, ul. Gdyńska 25A, 58-100 Świdnica informuję, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia wybrana została oferta firmy EuroSoft Sp. z o.o., ul. Łopuszańska 32, 02-220 Warszawa z ceną 52 416,00 zł brutto. 

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe z dnia 29.05.2023

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia pn. „Rozbudowa systemu gabinetowego” w ramach projektu grantowego p.n.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia”, nr POIS.11.03.00-00-0074/22, – Działanie 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia, Oś priorytetowa XI REACT-EU, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

Dokumenty do pobrania:

Logo Fundusze Europejskie

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 18.05.2023

Zapytanie ofertowe z dnia 08.05.2023

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia pn. „Zakup sprzętu teleinformatycznego” w ramach projektu grantowego p.n.: Wdrożenie eusług w placówkach POZ i ich integracja z systemem ezdrowia, nr POIS.11.03.00000074/22, – Działanie 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia, Oś priorytetowa XI REACTEU, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 20142020

Dokumenty do pobrania:

Logo Fundusze Europejskie