RODO

CO TO JEST RODO?

RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy od 25 maja 2018 r. Od tego dnia nasza placówka przestrzega zasad określonych w RODO.
Pełna nazwa RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Usług Medycznych „MEDYK” sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy przy ul. Gdyńskiej 25a.

Nasze dane kontaktowe:
medykspzoo@poczta.onet.pl
tel. 74/8527227, 74/8527229, 74/8527464
fax 74/8527228

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Państwa dane osobowe uzyskane będziemy wykorzystywać tylko w celu wykonywania działalności leczniczej, w tym udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, prowadzenia dokumentacji medycznej oraz wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych. Obowiązki te określają przepisy prawa regulujące działalność podmiotów leczniczych, w szczególności ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (zgodnie z art. 6 ust. lit. c oraz art.9 ust. 2 lit. h RODO). Podanie wszystkich danych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych. Odmowa ich podania uniemożliwi udzielenie tych świadczeń przez naszą placówkę.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Dane będziemy wykorzystywać przez okres udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz przez okres, w którym przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nakazują nam przechowywać dokumentację medyczną.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Dane będziemy wykorzystywać przez okres udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz przez okres, w którym przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nakazują nam przechowywać dokumentację medyczną.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Mogą Państwo złożyć do naszej placówki wniosek o:

• dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),
• sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,
Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:

  • innym podmiotom leczniczym w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych;
  • innym podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu.

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

Nasza placówka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: medykspzoo@poczta.onet.pl.

W Zespole Usług Medycznych “MEDYK” sp. z o.o stosowany jest monitoring wizyjny.
Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest:
Zespół Usług Medycznych “MEDYK” sp. z o.o.
Zapisy z monitoringu przechowywane są do 90 dni.